رزرومه استاد

استاد جودری در طول فعالیت های خود دارای سوابق ذیل بوده است.

1. رئیس کمیته داوران فدراسیون انجمنهای ورزشهای رزمی از سال 1385 تا 1390

2.  رئیس کمیته داوران استان تهران

3. داور اعزامی به مسابقات جهانی موی تای تافیسا 2008 کره جنوبی

4. داور اعزامی به مسابقات آسیایی ایندور گیمز 2009 ویتنام

5. داور اعزامی به مسابقات کیک بوکسینگ جهانی 2005 ترکیه

6. داور اعزامی به مسابقات جهانی کیک بوکسینگ 2006 قبرس

7.مدرس رسمی فدراسیون

8. عضو شورای داوران فدراسیون انجمنهای ورزشهای رزمی

9. بنیانگذار و یکسان سازی قوانین کیک بوکسینگ در فدراسیون کیک بوکسینگ

    
time:0.279944896698 memory usage:8 mb