رزرومه استاد

بیوگرافی ورزشی نصراله کاکاوند کمربند سیاه دان 9  از کشور ژاپن 
متخصص و مدرس بين المللی ھنرھای رزمی بنيانگذار ورزشھای جوجيتسو و کاراته سبک شيتوريوسی شين کای در ايران دارای کمربند سياه دان نه و مدرک دکترای تربيت بدنی معادل خدمات و افتخارات ورزشی در جوامع بين المللی از دانشگاه بين المللی روچويل
عناوين قھرمانی:
1-يازده دوره قھرمان کشور بصورت انفرادی در کاراته
2-ھفت بار قھرمان کشور بصورت تيمی در کاراته
3-عضو تيم ملی کاراته جمھوری اسلامی از سال 1366الی 1372
4-مربی تيم ملی نوجوانان (کاراته)
5-مربی تيم ملی جوانان (کاراته)
6-اخذ نمايندگی رسمی شيتوريو سی شين کای کاراته از کشور ژابن
7- رئيس سبک شيتوريو سی شين کای کاراته و کوبودو در فدراسيون کاراته
8-رئيس کميته مربيان فدراسيون کاراته
9-رئيس ھيئت کاراته شھر ری بمدت 8 سال
10- رئيس ھيئت کاراته کارگران کشور بمدت 4 سال
11- رئيس ھيئت کاراته جنوب غرب تھران بمدت 14 سال
12- سرمربی تيم کاراته نيروھای مسلح بمدت 11 سال
13- سرمربی تيم کاراته کارگران کشور به مدت 14 سال
14 - رئيس انجمن جوجيتسو ايران به مدت 9 سال
15- سرمربی تيم ھای ملی جوجيتسو ايران
16- سرمربی تيم ملی سمی کنتاکت فدراسيون ورزشھای رزمی ايران
17- عضو شورای عالی فنی فدراسيون ورزشھای رزمی ايران
18- عضو کميته فنی فدراسيون ورزشھای رزمی
19- دبير کل کميته پيشکسوتان ھنرھای رزمی ايران
20- نخستين برگزار کننده مسابقات کاپ آزاد جھانی کاراته در سال 2000 در ايران
21- مدير و مسئول برگزار کننده اولين و دومين مسابقات قھرمانی کشور در سال 1369 و 1370
22- کسب عنوان سومی قھرمانی جھان در سال 1996 در کشور مجارستان
23-کسب عنوان قھرمانی جھان در بازيھای ھنرھای رزمی در سال 2001 در دو بخش نمايش و کاتا انفرادی در کشور ايرلند جنوبی
24- کسب عنوان نائب قھرمانی جھان مسابقات کنفدراسيون کاراته جھان 2003 کشور روسيه
25- کسب عنوان قھرمانی باشگاھھای جھان در بخش کاتا انفرادی و عنوان سومی تيمی 2005ايتاليا
26- کسب عنوان قھرمانی جھان درکاتا کوبودو و کسب عنوان دوم قھرمانی جھان در کاتا کاراته 2006 ايتاليا 
27- کسب عنوان قھرمانی مسابقات کاتا کاراته اروپا 2009 کشور لھستان
28- کسب عنوان قھرمانی کاتا کوبودو قاره اروپا 2009 لھستان
29- کسب عناوين کاتا کاراته نمايش ايی آی دو کاتا ايی آی دو کاتا کوبودو و حضور در چھر بخش ھنرھای رزمی در فينال و کسب برترين استاد ھنرھای رزمی جھان د مسابقات ماراتن ھنرھای رزمی جھان در سال 2011 در کشور ايتاليا با حضور 5400 ورزشکار از 87 کشور جھان.
کرسی ھای بين المللی که برای کشور عزيز ايران بدست آورده ام
1- نائب رئيس اول نخستين فدراسيون جوجيتسو و کشتی با کمربند آسيا
2- رئيس کميته فنی فدراسيون جوجيتسو آسيا
3- مدير فنی دو دوره برگزاری مسابقات قھرمانی آسيا در سالھای 2008 و 2009 در کشورھای قرقيزستان و قزاقستان
4- نائب رئيس کميته بازيھای جھانی ھنرھای رزمی جھان
5- نائب رئيس اول اتحاديه کاراته جھان
6- رئيس اتحاديه کاراته آسيا
7- رئيس فدراسيون کيای دو قاره آسيا
8- مدير و مسئول برگزاری مسابقات قھرمانی کاراته اتحاديه کاراته جھان در سال 2018 در ايران
9- رئيس فدراسيون جوجيتسو ودفاع شخصی آسيا
10- بنيانگذار و رئيس انجمن بين المللی کاراته سنتی و کوبودو
11-بنیانگذار انجمن بین المللی اسپورت جوجیتسو کاراته
12-رئیس کمیته فنی اتحادیه جهانی فداراسیون کاراته (uwkf)
13-نماینده رسمی موسسه ملی حفظ آثار باستان هنرهای رزمی ژاپن در ایران
14-نائب رئیس اتحادیه جهانی هنرهای رزمی و مدیر بخش جوجیتسو و عضو‌کمیته فنی UWMAF 
15-رئیس اتحادیه هنرهای رزمی خاورمیانه و کشورهای اسلامی جهان

    
time:0.2852258682251 memory usage:8 mb