اتاق فکر گروه آموزشی علمی تخصصی رزمیکا متشکل از 7 عضو می باشد که یک مدیر و یک دبیر و 5 عضو است. هدف از تشکیل اتاق فکر سیاستگزاری و طرح و برنامه ریزی است و از وجود اساتید و صاحب نظران بهره خواهیم برد. همچنین تدوین و تنظیم دروس و برنامه های آتی نیز توسط اتاق فکر دسته بندی و تنظیم می گردد.  جلسات اتاق فکر هر دوهفته یک بار به صورت وبیناری برگزار می گردد و تصمیمات آموزشی و برنامه فعالیت های گروه آموزشی رزمیکا را اتخاذ می کنند 

اشتراک گذاری :    
time:0.26180291175842 memory usage:8 mb